Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksLatest News

  
  

photo_2021-06-14_12-17-58.jpg

Taman Rekreasi Pantai Muara, Jun 13 – Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi telah mengadakan kempen kebersihan persisiran pantai bagi serpihan laut atau 'marine debris' di Taman Rekreasi Pantai Muara, Daerah Brunei dan Muara pada pagi 13 Jun 2021. Kempen yang membawa slogan 'It Takes A Nation to Make Brunei Environment Clean' ini adalah kolaborasi dengan Bank Islam Brunei Darussalam Berhad.

 

Hadir selaku Tetamu-­‐Tetamu Kehormat ialah Yang Berhormat Dato Seri Setia Ir. Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar, Menteri Pembangunan; Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Md Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan; dan Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Pengerusi-­‐Pengerusi Bersama Jawatankuasa Induk Isu-­‐Isu Kebersihan; dan Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Awang Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD).

 

Acara dimulakan dengan bacaan surah Al-­‐Fatihah dan Doa Selamat diikuti dengan taklimat keselamatan dan senaman ringan. Acara kemudiannya diteruskan lagi dengan perasmian Poster  Wira  Pantai  ('Coastal  Marvel')  oleh  keempat-­‐empat  Tetamu-­‐Tetamu  Kehormat  dan penempatan peniaga trak makanan bergerak ('food trucks') oleh Yang Berhormat Menteri


Hal Ehwal Dalam Negeri, sebelum aktiviti penanaman pokok dan kempen kebersihan bermula.

 

Turut hadir semasa acara tersebut ialah Yang Mulia Dato Seri Paduka Ar. Awang Haji Marzuke bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan; Yang Mulia Dayang Martinah binti Haji Tamit, Pemangku Pengarah Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi selaku pengerusi   acara;   Ahli-­‐Ahli   Majlis   Mesyuarat   Negara:   Yang   Berhormat   Pengiran   Haji Mohammed bin Pengiran Haji Othman selaku Ketua Kampong Masjid Lama, Pekan Muara dan  Yang  Berhormat  Dayang  Khairunnisa  binti  Awang  Haji  Ash'ari;  Tuan-­‐Tuan  dan  Puan-­‐ Puan Yang Terutama Duta-­‐Duta Besar dan Pesuruhjaya-­‐Pesuruhjaya Tinggi di Negara Brunei Darussalam: Tuan Yang Terutama John Virgoe, Pesuruhjaya Tinggi British; Puan Yang Terutama Tiffany Anne McDonald, Pesuruhjaya Tinggi Australia; Yang Mulia Dayang Dr Nor Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap (Perancangan, Guna Tanah dan Alam Sekitar), Kementerian Pembangunan; Yang Mulia Awang Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetap (Bandaran and Daerah) Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Mulia Sr. Dayang Hjh Norhayati binti Haji Mohd Yaakub, Timbalan Setiausaha Tetap (Industri Pembinaan dan Kemajuan), Kementerian Pembangunan; Yang Mulia Awang Abdul Walid bin Haji Matassan, Timbalan Setiausaha Tetap (Bandaran dan Daerah), Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri; Awang Mubashar Khokhar, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif BIBD; Yang Mulia Awang Chen Lian Chai, Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Hengyi Industries Sendirian Berhad; Yang Mulia Leftenen Komander Mohd Amiel Azim bin Haji Afflon, Pengerusi Projek Alam Sekitar sempena Jubli Intan ABDB; Yang Mulia Awang Abdul Hamid bin Haji Zinin @ Haji Zainin,  Ketua  Kampong  Serasa/RPN  Serasa;  Ketua-­‐Ketua  Jabatan  serta  Pegawai-­‐Pegawai Kanan;   sukarelawan-­‐sukarelawan   dari   Badan-­‐badan   Bukan   Kerajaan,   perbankan   dan syarikat-­‐syarikat swasta.

 

Kempen ini turut diadakan secara serentak di Daerah Tutong dan Daerah Belait.

 

Hadir selaku Tetamu Kehormat bagi perasmian Poster Wira Pantai di Pantai Danau, Daerah Tutong dan seterusnya ikut serta dalam aktiviti penanaman pokok dan kempen kebersihan ialah Yang Mulia Ir. Awang Haji Amer Hishamuddin bin Pehin Orang Kaya Amar Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Zakaria, Setiausaha Tetap (Infrastruktur, Perumahan dan Profesional), Kementerian Pembangunan. Kempen turut disertai oleh Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahit, Ahli Majlis Mesyuarat Negara; Yang Mulia Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap (Profesional), Kementerian Pendidikan; Yang Mulia Awang Haji Azmi bin Haji Abdul Rahim, Pengerusi Lembaga Bandaran Tutong; Yang Mulia , Yang Mulia Awang Ajmin bin Haji Meludin, Pemangku Pegawai Daerah Tutong; Ketua-­‐Ketua    Kampong,    Ketua-­‐ketua    Cawangan,    Pegawai-­‐Pegawai    Kanan,    jemputan-­‐ jemputan  khas  serta  sukarelawan-­‐sukarelawan  dari  Majlis  Perundingan  Kampong,  Badan-­‐ badan Bukan Kerajaan, syarikat-­‐syarikat swasta,


Sementara itu, Poster Wira Pantai bagi kempen kebersihan di Taman Rekreasi Peranginan Pantai Lumut, Daerah Belait dirasmikan oleh Mulia Dayang Aldila binti Haji Mohamad Salleh, Timbalan  Setiausaha  Tetap  (Korporat  dan  Undang-­‐Undang),  Kementerian  Pembangunan. Turut ikut serta dalam kempen tersebut ialah Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Mumin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara; Yang Mulia Awang Haji Mohd Yusree bin Haji Junaidi dan Dayang Hajah Dahliana binti Haji Aliakbar, Timbalan-­‐Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Sumber-­‐Sumber Utama dan Pelancongan; Yang Mulia Awang Ramlee bin Haji Jamudin,  Pegawai  Daerah  Belait,  Ketua-­‐Ketua  Kampong,  Ketua-­‐ketua  Cawangan,  Pegawai-­‐ Pegawai Kanan, jemputan-­‐jemputan khas serta sukarelawan-­‐sukarelawan dari Badan-­‐badan Bukan Kerajaan dan syarikat-­‐syarikat swasta.

 

Di  penghujung  kempen-­‐kempen  kebersihan  yang  diadakan  di  ketiga-­‐tiga  pantai  tersebut, jumlah sampah yang dikutip diumumkan kepada semua peserta kempen di mana sebanyak 1,693kg sampah (452kg daripadanya adalah sisa botol plastik) berjaya dikumpul di Taman Rekreasi Pantai Muara, 621.5kg (312.5kg sisa botol plastik) di Pantai Danau dan di Taman Rekreasi Peranginan Pantai Lumut pula telah mengumpul sebanyak 468kg (147kg daripadanya merupakan sisa botol plastik), membawakan jumlah sebanyak 2,782.5kg. Secara keseluruhannya, lebih 500 sukarelawan ikut serta di dalam kempen ini: 212 di Taman Rekreasi Pantai Muara, 128 sukarelawan di Pantai Danau dan 164 sukarelawan di Taman Rekreasi Peranginan Pantai Lumut. Kempen ini akan diadakan sekali setiap bulan dan dilaratkan sehingga bulan Disember 2021. Maklumat lanjut dan informasi terkini mengenai kempen ini akan dikongsikan di laman Instagram Jabatan: @jastre.bn.

 

Kempen   Kebersihan   Senegara   di   bawah   Jawatankuasa   Induk   Isu-­‐isu   Kebersihan   telah dilancarkan pada 5hb un 2021 sempena Hari Alam Sekitar Sedunia yang membawakan tema 'Ecosystem Restoration' atau Pemulihan Ekosistem. Kempen ini terbahagi kepada dua iaitu: kempen kebersihan di persisiran pantai (serpihan laut/marine debris) yang diterajui oleh Kementerian Pembangunan, dan kempen kebersihan di darat yang diterajui oleh Kementerian Hal-­‐Ehwal Dalam Negeri. Serpihan laut adalah merupakan salah satu masalaah alam sekitar yang utama di peringkat kebangsaan, serantau dan juga antarabangsa. Tujuan utama Kempen Kebersihan Wira Pantai ini diadakan ialah untuk meningkatkan kesedaran dan mengurangkan sisa yang dibuang ke persekitaran laut, terutamanya sisa  plastik.  Objektif kempen ini ialah untuk: (1) mengumpul 'baseline data' atau data asas serpihan laut di kawasan persisiran; (2) mengenalpasti jenis serpihan laut yang ada; dan (3) memperkasa masyarakat untuk menanamkan rasa tanggungjawab dalam melindungi dan memelihara alam sekitar melalui kaedah pembuangan sampah yang betul.


Email: jastre.brunei@env.gov.bn


1 - 1Next